کتاب حقوق حریم خصوصی

مقدمه
بخش اول: بنیادهای نظری حریم خصوصی
گفتار اول: مفهوم حریم خصوصی
بند اول : تعریف حریم خصوصی
الف) دکترین
ب) تعریف کنفرانس نروژ
ج) تعریف شورای اروپا
د) تعریف کمیتة یانگر انگلستان
ﻫ) تعریف کمیتة کلکوت انگلستان
بند دوم: نسبیت حریم خصوصی
بند سوم: عوامل مؤثر بر حریم خصوصی
الف ) عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی
ب ) عادی یا حساس بودن موضوع حریم خصوصی
ج) استفادة احتمالی از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی
د) وسایل و روشهای نقض حریم خصوصی
ﻫ) وضعیت یا موقعیت مدعی نقض حریم خصوصی
و) رضایت یا عدم رضایت فرد از نقض حریم خصوصی اش
ز) وجود یا نبود رابطه بین مدعی حریم خصوصی و نقض کنندة آن
نتیجه گیری و تعریف حریم خصوصی
گفتار دوم: مبنا و ماهیت حق حریم خصوصی
بند اول: مبنای حریم خصوصی
الف) حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی
ب) حمایت حریم خصوصی از آبرو و حیثیت افراد
ج) نیاز فطری انسان به حریم خصوصی
بند دوم: ماهیت حریم خصوصی در نظامهای حقوقی
الف) حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر
ب) حق حریم خصوصی به عنوان یک «حق اساسی»
گفتار سوم : حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی
بند اول: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
گفتار چهارم: حریم خصوصی در حقوق اسلام
بند اول: ممنوعیت تجسس و تحسس و تفتیش
بند دوم: ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
بند سوم: ممنوعیت استراق بصر
بند چهارم: ممنوعیت استراق سمع
بند پنجم: ممنوعیت سوءظن
بند ششم: ممنوعیت نمیمه و غیبت
بند هفتم: ممنوعیت سب و هجو و قذف
بند هشتم: ممنوعیت اشاعة فحشا و هتک ستر
بند نهم: ممنوعیت خیانت در امانت
نتیجه گیری
بخش دوم: مطالعه تطبیقی حریم خصوصی با تأکید بر تحولات اخیر
گفتار اول: حریم خصوصی در کشورهای دیگر
بند اول : حمایت از حریم خصوصی در انگلستان
الف ) ورود غیر مجاز به ملک غیر
ب) مزاحمتهای خصوصی
ج) افشای راز
د) نقض حقوق مؤلف
ﻫ) نقض قرارداد
و) ایجاد عمدی ناراحتیهای عاطفی و عصبی
ز) هتک حرمت
نتیجه گیری
بند دوم: حمایت از حریم خصوصی در حقوق فرانسه
بند سوم: حمایت از حریم خصوصی در جمهوری فدرال آلمان
بند چهارم : حمایت از حریم خصوصی در پادشاهی بلژیک
بند پنجم : حمایت از حریم خصوصی در سوئیس
بند ششم: حمایت از حریم خصوصی در پادشاهی هلند
بند هفتم: حمایت از حریم خصوصی در جمهوری فدراتیو برزیل
بند هشتم: حمایت از حریم خصوصی در ترکیه
بند نهم: حمایت از حریم خصوصی در هندوستان
بند دهم: حمایت از حریم خصوصی در کرة جنوبی
گفتار دوم: حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعة ایران
بند اول: مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران
بند دوم: قانون اساسی
بند سوم: قانون آیین دادرسی کیفری
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی
بخش سوم: مقوله های حریم خصوصی
گفتار اول: حریم منزل و خلوت افراد
بند اول: نیاز به حمایت از حریم منزل و خلوت
بند دوم: انواع ورود به منزل و خلوت
الف) ورود فیزیکی
ب) ورود غیرفیزیکی
ج) ورود به امور خصوصی یا علایق شخصی دیگران
بند سوم: احراز ورود به حریم منزل و خلوت
بند چهارم: مطالعة تطبیقی حمایت از حریم منزل در برابر تفتیش مقامات دولتی
الف) نظام حقوقی کانادا
ب) نظام حقوقی امریکا
ج) حمایت از حریم منزل و مکان خصوصی در نظام حقوقی ایران
گفتار دوم: حریم جسمانی افراد
بند اول : حریم جسمانی و حمایت از آن
الف) تفتیش عقیده
ب) توقیف و تفتیش افراد
ج) بازرسی و تفتیش داخلی بدن
د) بیومتریکس یا تشخیص هویت از طریق مشخصات جسمی
ﻫ) استفاده از کارتهای تشخیص هویت
گفتار سوم : حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان
بند اول: تأثیر پیشرفت علم بر نقض حریم خصوصی به دست کارفرمایان
بند دوم: میزان انتظار از حریم خصوصی در اماکن کار
بند سوم: نگاهی به موازین سازمان بین المللی کار و قوانین سایر کشورها در مورد حریم خصوصی کارگران
الف) موازین سازمان بین المللی کار
ب) مطالعة تطبیقی
بند چهارم: نظارت ویدئویی در محل کار
بند پنجم: نظارت ویدئویی پنهانی در محل کار
بند ششم: تحقیقات استخدامی کارفرمایان در مورد کارگران
بند هفتم: حریم خصوصی ارتباطات شفاهی و تلفنی کارگران
بند هشتم: حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی کارگران
الف ) نگرانیهای موجود
ب) میزان انتظار از حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی
گفتار چهارم: حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای
بند اول: حریم خصوصی قربانیان جرایم و مصایب
بند دوم: حریم خصوصی اشخاص مصیبت زده یا عزادار
بند سوم: حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستانها
بند چهارم: حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین
بند پنجم: حریم خصوصی طرفین دعوا و شهود در رسیدگیهای قضایی
بند ششم: حریم خصوصی و سوابق کیفری گذشتة افراد
بند هفتم: حریم خصوصی و مصاحبه های کمینی
بند هشتم: حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روشهای پنهانی
بند نهم: حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روشهای متقلبانه
بند دهم: افشای وقایع خصوصی که قبلاً علنی شده اند
بند یازدهم: حریم خصوصی و حقِ تصویر افراد
بند دوازدهم: افشای جرایم واجد حیثیت عمومی بیشتر
بند سیزدهم: افشای رفتارهای خلاف قانون و غیر اخلاقی
بند چهاردهم: افشای ریاکاریهای عمومی
بند پانزدهم: افشای آلودگیهای زیست محیطی و امور خطرناک برای بهداشت عمومی
گفتار پنجم: حریم اطلاعات شخصی
بند اول: ارتباط میان داده های شخصی و حریم خصوصی
بند دوم: مفهوم داده های شخصی
بند سوم: اصول حاکم بر حمایت از داده های شخصی
اصل اول : جمع آوری
اصل دوم: استفاده از داده های شخصی
اصل سوم: به گردش انداختن داده های شخصی
اصل چهارم: جریان فرامرزی داده ها
اصل پنجم: دسترسی به داده های شخصی و تصحیح داده های نادرست
گفتار ششم: حریم ارتباطات خصوصی
بند اول : مفهوم ارتباطات خصوصی و لزوم حمایت از آن
بند دوم: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی
الف) موازین بین المللی دربارة حریم ارتباطات پستی
ب) حریم ارتباطات پستی در ایران
بند سوم: رهگیری تلفنها و سیگنالهای رادیویی
الف) موازین بین المللی
ب) قوانین ایران
بند چهارم: رهگیری داده های رایانه ای و ارتباطات اینترنتی
الف) تهدیدات موجود
ب) قوانین ایران
بند پنجم: مطالعة تطبیقی سازوکارهای حمایت از ارتباطات خصوصی
الف) فرانسه
ب) بلژیک
ج) آلمان
پیش نویس اولیة لایحه حمایت از حریم خصوصی
منابع و مآخذ

56,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 9789645302281 دسته:

کتاب
حقوق حریم خصوصی

حقوق حریم خصوصی


ناشر:
سازمان سمت

نویسنده:
باقر انصاری

صفحات کتاب :
350

کنگره :
‫‬‭KMH843‫‬‭‭/‮الف‬8ح7 1390

دیویی :
‫‬‭323/448

کتابشناسی ملی :
1160674

شابک :
9789645302281

سال نشر :
1390

کد گروه پژوهشی :
18

شابک دیجیتال :
978-600-02-0964-3

کد کتاب :
1151

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب حقوق حریم خصوصی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *