کتاب سازمانهای بین‌ المللی

پیشگفتار ویراست دوم
پیشگفتار
ساختار کتاب
بخش اول: کلیات
فصل اول: چگونگی ظهور و تحول سازمانهای بین المللی (تاریخچه)
سازمانهای بین المللی غیر دولتی
سازمانهای بین المللی عمومی (دولتی)
فصل دوم: تعریف سازمانهای بین المللی
شیوه های پژوهش در سازمانهای بین المللی
تحلیل حقوقی
مطالعة سیاسی
خصوصیات سازمانهای بین المللی از گذشته تا حال
تشریفات رأی گیری
عضویت دولتهای امضاکننده
مسائل و منابع مادی و انسانی سازمانهای بین المللی
الف) منابع مادی
ب) منابع انسانی
وضعیت استخدامی مأموران بین المللی
مسئولیتهای شاغلان بین المللی
مصونیتها و امتیازات
پایه های حقوقی امتیازات و مصونیتهای سازمانهای بین المللی
منابع حقوقی امتیازات و مصونیتهای سازمانهای بین المللی
اساسنامه ها
رسوم بین المللی
عهدنامه ها
اصول کلی حقوقی و رویة قضایی
انواع مصونیتها و امتیازات
مصونیتها
سلب مصونیت
مصونیت از احضار به عنوان شاهد
امتیازات
فصل سوم: بسترها و فلسفة وجودی سازمانهای بین المللی
ضرورت
اهمیت
چهارچوب نظری و انتقادی در تحلیل سازمانهای بین المللی
مقدمه
بخش دوم: سازمانهای جهانی
فصل اول: سازمانهای بین المللی جهانی با صلاحیت عام
الف) جامعة ملل
مقدمات ایجاد جامعة ملل
طرح امریکا
طرح انگلستان
طرح فرانسه
طرح افریقای جنوبی
هدفهای جامعة ملل
عضویت کشورها در نظام جامعة ملل
اعضای مؤسس
خروج اعضا از جامعة ملل
تشکیلات و صلاحیتهای جامعة ملل
مجمع
شورا
دبیرخانه دائمی
سایر ارگانهای جامعة ملل
دیوان دائمی دادگستری بین المللی
نقاط ضعف و قوت جامعة ملل
الف) نقصهای جامعة ملل
ب) آثار و اقدامات مثبت جامعة ملل
ب) سازمان ملل متحد
مقدمات تأسیس سازمان ملل
منشور سازمان ملل متحد
مقاصد و اصول سازمان ملل متحد براساس منشور
عضویت در سازمان ملل متحد
الف) اعضای اصلی
ب) اعضای جدید
آیین پذیرش عضو جدید
عضویت کشورهای کوچک
پذیرش دولتهای غیر عضو
محدودیتهای حقوقی مشارکت ناظران
امتیازات و مصونیتهای مأموران ناظر
خروج از عضویت
اخراج و تعلیق عضویت
ساختار تشکیلاتی سازمان ملل متحد
بند اول: مجمع عمومی
توسعة اختیارات مجمع عمومی به زیان شورای امنیت
بند دوم: شورای امنیت
مداخلات شورای امنیت
اعتبار تصمیمات و توصیه نامه های شورای امنیت
قواعد کار شورای امنیت
حق وتوی قدرتهای بزرگ
عملکرد شورای امنیت در فضای بین المللی پس از جنگ سرد
بند سوم: شورای اقتصادی و اجتماعی
بند چهارم: شورای قیمومت
بند پنجم: دبیرخانه
کمیتة هماهنگی سازمان ملل
دبیرکل
بند ششم: دیوان بین المللی دادگستری
تأسیسات دیوان بین المللی دادگستری
بررسی تحولات سازمان ملل متحد پس از طرح نظم نوین جهانی
ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی
ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل متحد
پیشنهادهای یونیتار دربارة تقویت ساختار سازمان ملل متحد
تأملی بر دیپلماسی پیشگیرانه
مقدمه
بحث اصلی
راهکارهای پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل متحد برای اصلاح ساختار سازمان
انتقادات وارده بر رویکرد پیشنهادی دبیرکل دربارة اصلاح شورای امنیت
سایر پیشنهادات
کمیتة هماهنگی سازمان ملل
دبیرکل
بند ششم: دیوان بین المللی دادگستری
تأسیسات دیوان بین المللی دادگستری
بررسی تحولات سازمان ملل متحد پس از طرح نظم نوین جهانی
ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی
ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل متحد
پیشنهادهای یونیتار دربارة تقویت ساختار سازمان ملل متحد
تأملی بر دیپلماسی پیشگیرانه
مقدمه
بحث اصلی
راهکارهای پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل متحد برای اصلاح ساختار سازمان
انتقادات وارده بر رویکرد پیشنهادی دبیرکل دربارة اصلاح شورای امنیت
سایر پیشنهادات
فصل دوم: سازمانهای بین المللی جهانی با صلاحیت خاص
گروه اول: موافقت نامة عمومی تعرفه و تجارت «گات» سازمان تجارت جهانی
تاریخچه
هدفهای گات
اصول مورد نظر گات
تشکیلات گات
سازمان تجارت جهانی و تشکیلات آن
مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی در هم گرایی کشورهای جنوب
زمینه سازیهای WTO درگرایش کشورهای در حال توسعه به هم گرایی جهانی
ایران و سازمان تجارت جهانی
گروه دوم: کنفرانس ملل متحد در باب تجارت و توسعه (آنکتاد)
ارکان کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد
عضویت
فعالیتها و طرز کار آنکتاد
گروه سوم: نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
ساختار و تشکیلات نهادهای تخصصی
آشنایی با کارگزاریهای بین الدولی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) مؤسسات بین المللی مخابراتی و ارتباطی
اتحادیة پستی جهانی
سازمان اتحادیه
فعالیتها
اتحادیة بین المللی ارتباطات
سازمان اتحادیه
فعالیتها
سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی (ایکائو)
ساختار داخلی
فعالیتها
سازمان بین المللی دریانوردی
ساختار داخلی
فعالیتها
سازمان جهانی هواشناسی
ساختار داخلی
فعالیتها
سازمان جهانی مالکیت معنوی (وی پو)
تشکیلات سازمان
فعالیتها
ب) سازمانهای حافظ حقوق بشر
سازمان بین المللی کار
ارکان سازمان
نحوة فعالیت سازمان
فعالیتها
سازمان بهداشت جهانی
ترکیب سازمان
ارکان ناحیه ای
فعالیتها
سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)
ترکیب سازمان
فعالیتها
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)
ترکیب سازمان
فعالیتها
ج) مؤسسات اقتصادی
بانک بین المللی ترمیم و توسعه
ساختار بانک
منابع مالی
فعالیتها
شرکت مالی بین المللی
ساختار
منابع مالی
فعالیتها
مؤسسة بین المللی توسعه
ساختار مؤسسه
منابع مالی
فعالیتها
آژانس چندجانبة تضمین سرمایه گذاری
ساختار آژانس
صندوق بین المللی پول
تشکیلات صندوق
سیاستها و سازوکارهای صندوق
منابع مالی
نتیجه گیری
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر
مقدمه
بحث اصلی
نقش سازمانهای غیر دولتی در ارتقای حقوق بشر
بخش سوم: سازمانهای منطقه ای
مقدمه
محورهای بحث
ظهور هویتهای جدید منطقه ای
فصل اول: سازمانهای منطقه ای قارة امریکا
الف) سازمان کشورهای امریکای لاتین
اتحادیه تجارت آزاد امریکای لاتین
گروه آندین
اتحادیة ادغام اقتصادی امریکای لاتین
ب) سازمان کشورهای حوزة کارائیب
نظام مبادلة آزاد کشورهای کارائیب
نظام بازار مشترک کارائیب
ج) سازمان کشورهای شرق کارائیب
فصل دوم: سازمانهای منطقه ای قارة اروپا
سازمانهای منطقه ای اروپای غربی
بند اول: سازمانهای نظامی
بند دوم: سازمانهای اقتصادی
بند سوم: سازمانهای سیاسی
چالشهای جدید
فصل سوم: سازمانهای منطقه ای قارة آسیا
الف) سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
اصول و اهداف اکو
ارگانهای اکو
مؤسسات تخصصی
ظهور و گرایشهای جدید و گسترش سازمان همکاری اقتصادی
استراتژی جدید سازمان همکاری اکو
شرایط عضویت در سازمان همکاری اقتصادی
ب) سازمان همکاری اسلامی
اهداف و اصول
نتیجه گیری
اعضای سازمان همکاری اسلامی
ارکان سازمان همکاری اسلامی
سایر ارگانها و مؤسسات
ج) سازمان کشورهای صادرکنندة نفت (اوپک)
تاریخچه، اهداف و اصول
اعضای اوپک
تشکیلات اوپک
مجمع مشورتی
بودجة سازمان
ارکان مستقل اوپک
د) سازمان همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک (اَپک)
سایر اتحادیه های اسلامی
اتحادیة کشورهای عربی
اتحادیة مغرب عربی
بخش چهارم: دیپلماسی سازمانهای بین المللی
فصل اول: سازمان ملل، سازمانهای بین المللی و آیندة نظام بین الملل
مقدمه
بحث اصلی
سازمانهای میان دولتی اجتماعی و اقتصادی
جایگاه سازمانهای بین المللی در عرصة روابط بین المللی نوین
فصل دوم: جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای بین المللی با تأکید بر نقش سازمان ملل متحد در جنگ تحمیلی
مقدمه
محورهای بحث
نقش سازمان ملل متحد در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
مقدمه
جنگ عراق علیه ایران
نتیجه گیری کلی و راهکارها
ضمایم
منابع

30,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 9786000201647 دسته:

کتاب
سازمانهای بین‌ المللی

سازمانهای بین‌ المللی


ناشر:
سازمان سمت

نویسنده:
محمد غفوری

صفحات کتاب :
507

شابک :
9786000201647

سال نشر :
1394

کد گروه پژوهشی :
30

شابک دیجیتال :
978-600-02-0967-4

کد کتاب :
1165

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب سازمانهای بین‌ المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *